Nästa artikel

Individuella insatser i all ära, men för att en skola ska kunna bli bättre på att anpassa sin organisation och lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har KIND tagit fram ett formulär för systematiskt kvalitetsarbete.

Inclusio är tänkt att vara ett formulär där skolledare, pedagoger och annan personal inom skolan skattar hur väl de upplever att den verksamhet de arbetar i fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultaten analyseras på gruppnivå och kan användas för kvalitetsmätning och utvecklingsarbete på lokal nivå, men även forskning kring skola nationellt. Det är KIND – Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet – som tagit fram förmuläret.

Målgruppen är skolpersonal inom grundskola och grundsärskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Tanken är att skolorna ska kunna bidra till ett eget systematiskt kvalitetsarbete gällande skolan, dess organisation, lärare och lärmiljön för elever med NPF. En nulägesskattning som kan bidra till att fundera över vidare utveckling av organisationen. Kartläggningsverktyget kan också användas för uppföljning av organisationen för att se hur de eventuella förändringar man genomför tagits emot. Det gäller både på rektors- och skolchefsnivå.

– Vår förhoppning är att man ska kunna upptäcka sina styrkor och svagheter och börja fundera över vilka insatser som går att genomföra, exempelvis att man behöver hjälpmedel som visuella stöd eller tydliggörande av tid på gruppnivå. Det är insatser som hjälper och underlättar för de flesta elever oavsett särskilda behov eller inte, säger Anna Borg, pedagog och en av de ansvariga för projektet på KIND.

Hon menar att detta är ett tankesätt man saknar i många skolorganisationer.

– Det vi ser är att alla de insatser man genomför som lärare på individnivå kan bli väldigt tröttande eftersom att många lärare kanske undervisar fem klasser på en dag där flera individuella insatser ska ske. Vi önskar att man med hjälp av kartläggningen kan komma fram till insatser på gruppnivå som uppnår samma mål.

Läs mer: www.inclusio.se

Kategorier: 
Forskning
Annons